Kierunek Lekarski Medycyna Rzeszów UR

KIERUNEK LEKARSKI WYDZIAŁ MEDYCZNY
UNIWERSYTET RZESZOWSKI


Jednostką tworzącą kierunek lekarski jest Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego, który powstał na bazie istniejącego od 2005 roku Wydziału Nauk o Zdrowiu, na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie zmiany nazwy Wydziału Nauk o Zdrowiu na Wydział Medyczny.

Aktualnie na Wydziale Medycznym prowadzone jest kształcenie na ośmiu kierunkach studiów:

  •  lekarskim – studia jednolite magisterskie;
  •  fizjoterapii, pielęgniarstwie, położnictwie, zdrowiu publicznym, dietetyce – studia I i II stopnia
  •  elektroradiologii, ratownictwie medycznym ‐ studia I stopnia.

Ponadto Wydział Medyczny UR wspólnie z:

  • Wydziałem Matematyczno – Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi kierunek systemy diagnostyczne w medycynie. Wydział Medyczny jest odpowiedzialny za blok przedmiotów medycznych.
  • Zamiejscowym Instytutem Biotechnologii Stosowanej i Nauk Podstawowych UR prowadzi specjalność biotechnologia medyczna.

W dniu 10 lipca 2014 roku roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wydziałowi Medycznemu Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU LEKARSKIEGO


Ogólne efekty kształcenia sprecyzowane są w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012 roku
– Dz.U. z dnia 05 czerwca 2012 r. poz. 631 .

W szczególności absolwent wnioskowanego kierunku z dyplomem lekarza:

1. w zakresie wiedzy zna:
a) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych oraz patologicznych,
b) objawy i przebieg chorób,
c) sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych,
d) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych i przyjętych
normach;

2. w zakresie umiejętności potrafi:
a) rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego,
b) rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej,
c) zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki
d) wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki;

3. w zakresie kompetencji społecznych:
a) potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym,
b) kieruje się dobrem chorego stawiając je na pierwszym miejscu,
c) przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,
d) posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

Absolwent uzyskując tytuł zawodowy lekarza ma możliwość podjęcia pracy w publicznych oraz niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy na temat edukacji prozdrowotnej.