Kierunek Lekarski Medycyna Rzeszów UR

KIERUNEK LEKARSKI KOLEGIUM NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTET RZESZOWSKI


Jednostką nadzorującą kształcenie na kierunku lekarskim jest Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, które powstało na bazie istniejących do września 2019 roku: Wydziału Medycznego oraz Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej.

Aktualnie w Kolegium Nauk Medycznych prowadzone jest kształcenie na dziesięciu kierunkach studiów:

  •  lekarskim – studia jednolite magisterskie;
  •  fizjoterapii, pielęgniarstwie, położnictwie, zdrowiu publicznym, dietetyce – studia I i II stopnia
  •  elektroradiologii, ratownictwie medycznym ‐ studia I stopnia
  • wychowanie fizyczne, turystyka i rekreacja–  studia I i II stopnia

Ponadto Kolegium Nauk Medycznych UR wspólnie z:

  • Kolegium Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadzi kierunek systemy diagnostyczne w medycynie a także  biotechnologie medyczną. Kolegium Nauk Medycznych jest odpowiedzialne za blok przedmiotów medycznych.

 

W dniu 10 lipca 2014 roku roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nadało Wydziałowi Medycznemu a obecnie Kolegium nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego uprawnienia do prowadzenia jednolitych studiów magisterskich o profilu praktycznym na kierunku lekarskim.

 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU LEKARSKIEGO


 

Ogólne efekty kształcenia sprecyzowane są w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 09 maja 2012 roku
– Dz.U. z dnia 05 czerwca 2012 r. poz. 631 .

W szczególności absolwent wnioskowanego kierunku z dyplomem lekarza:

1. w zakresie wiedzy zna:
a) rozwój, budowę i funkcje organizmu człowieka w warunkach prawidłowych oraz patologicznych,
b) objawy i przebieg chorób,
c) sposoby postępowania diagnostycznego i terapeutycznego właściwe dla określonych stanów chorobowych,
d) etyczne, społeczne i prawne uwarunkowania wykonywania zawodu lekarza oraz zasady promocji zdrowia a swoją wiedzę opiera na dowodach naukowych i przyjętych
normach;

2. w zakresie umiejętności potrafi:
a) rozpoznać problemy medyczne oraz określić priorytety w zakresie postępowania lekarskiego,
b) rozpoznać stany zagrażające życiu i wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej,
c) zaplanować postępowanie diagnostyczne i zinterpretować jego wyniki
d) wdrożyć właściwe i bezpieczne postępowanie terapeutyczne oraz przewidzieć jego skutki;

3. w zakresie kompetencji społecznych:
a) potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym,
b) kieruje się dobrem chorego stawiając je na pierwszym miejscu,
c) przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta,
d) posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się.

Absolwenci kierunku Lekarskiego otrzymują dyplom i tytuł zawodowy lekarza.

Po ukończeniu studiów przystępują do Lekarskiego Egzaminu Końcowego, a po jego zdaniu uzyskują prawo wykonywania zawodu lekarza uprawniające do podjęcia pracy w zakładach opieki zdrowotnej jak również w ośrodkach naukowo-badawczych, akademickich oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy na temat edukacji prozdrowotnej.

Ukończenie studiów umożliwia podnoszenie  kwalifikacji, wiedzy i umiejętności w ramach specjalizacji lekarskich oraz kursów uzupełniających i dokształcających w różnych dziedzinach medycznych, a także kontynuację nauki na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).