Komisja Dydaktyczna Kierunku Lekarskiego | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

KOMISJA DYDAKTYCZNA KIERUNKU LEKARSKIEGO

 

Skład Komisji


dr Rafał Podgórski– Przewodniczący
dr hab.n. wet.  Agata Wawrzyniak, prof. UR – Zastępca Przewodniczącego
Mgr Marek Biesiadecki – Sekretarz

 

Członkowie Komisji


Dr hab. n.med. David Aebisher, prof. UR
Dr Magdalena Sowa-Kućma
Dr Anna Sęk – Mastej
Dr Sabina Galiniak

Dr Tomasz Kubrak
Dr Monika Stompor
Dr Karol Wróblewski
Dr Maria Nowak
lek. Dominik Samotij
lek. Marcin Wiącek

 


REGULAMIN KOMISJI DYDAKTYCZNEJ KIERUNKU LEKARSKIEGO


§ 1

1. Komisja Dydaktyczna kierunku lekarskiego jest organem wewnętrznym Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, współpracującym z Uczelnianą Komisją ds. Jakości Kształcenia oraz Wydziałowym Zespołem ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Komisja Dydaktyczna kierunku lekarskiego w dalszej części regulaminu zwana jest Komisją.

3. Głównym celem Komisji jest bieżąca analiza programu kształcenia, ocena zgodności programu kształcenia z przepisami prawa oraz doskonalenie jakości kształcenia realizowanego na kierunku lekarskim.

4. Komisja składa się z Członków, będących pracownikami etatowymi Uniwersytetu Rzeszowskiego.

5. W skład Komisji wchodzą: Przewodniczący oraz Członkowie Komisji powołani przez Dziekana Wydziału Medycznego.

6. W razie potrzeby do prac Komisji powoływani są okresowo, jako eksperci merytoryczni pracownicy Instytutu, Zakładu, Katedry, Pracowni danego przedmiotu studiów, celem wsparcia prac Komisji
w zakresie tego przedmiotu studiów. Powołania i odwołania eksperta dokonuje pisemnie Przewodniczący Komisji.

7. Posiedzenia Komisji w pełnym składzie zwoływane są przez Przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w semestrze.

§ 2

Do głównych zadań Komisji należą:

1. Analiza zgodności kształcenia na kierunku lekarskim Wydziału Medycznego z misją i strategią Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Analiza zgodności efektów kształcenia studentów z potrzebami klientów zewnętrznych
i wewnętrznych, w tym w szczególności rynku pracy usług medycznych w Polsce.

3. Analiza zgodności programów kształcenia studentów z wytycznymi i regulacjami prawnymi obowiązującymi w Polsce, w szczególności ze strony Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki, Polskich Towarzystw Naukowych w danej dziedzinie, Naczelnej Izby lekarskiej.

4. Analiza doświadczeń i wzorców międzynarodowych szklenia studentów kierunku lekarskiego
w celu doskonalenia własnego programu kształcenia na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego.

5. Współpraca z Samorządem Studenckim oraz Radą Pracowników podczas analizy i modyfikacji poszczególnych elementów programu kształcenia, w tym dostosowywanie i doskonalenie zgodnie
z aktualnymi przepisami efektów kształcenia, planów kształcenia, sylabusów, harmonogramów zajęć itp.

6. Analiza sylabusów pod kątem ich zgodności z programem kształcenia, jak również spójności celów przedmiotu, efektów kształcenia, metod nauczania, treści programowych i metod weryfikacji efektów kształcenia.

7. Analiza dokumentacji dydaktycznej, zwłaszcza w zakresie metod oceniania oraz weryfikacji osiągania zakładanych efektów kształcenia dla danego przedmiotu.

8. Kontrola i analiza efektów kształcenia studentów danego przedmiotu i rocznika oraz opracowanie raportów i zaleceń pokontrolnych dla Kierowników danego przedmiotu studiów oraz Dziekana Wydziału Medycznego.

9. Coroczny przegląd programu kształcenia w zakresie poprawności przypisania punktów ECTS, spójności założonych efektów kształcenia oraz poprawności odniesienia efektów przedmiotowych do kierunkowych i odpowiednio obszarowych;

10. Dbałość o wysoką jakość kształcenia na kierunku lekarskim poprzez systematyczne wdrażanie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.