Regulamin praktyk | Wydział Medyczny - Kierunek Lekarski - Rzeszów

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO – PRAKTYKI ZAWODOWE
Rada Wydziału Medycznego – 07 lutego 2013 r.


ŚCIĄGNIJ REGULAMIN W FORMACIE .PDF


 

I. USTALENIA OGÓLNE
1. Celem kształcenia praktycznego jest przygotowanie studenta do sprawnego wykonywania zawodu w zakresie umiejętności określonych w charakterystyce zawodu.
2. Kształcenie praktyczne jest organizowane jako zajęcia praktyczne (ZP) i praktyki zawodowe (PZ).
3. Okres prowadzenia zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w cyklu kształcenia określają plany nauczania.

II. ZASADY ORGANIZOWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH
1. Wyboru zakładów pracy do odbywania praktyk zawodowych dokonuje Kierownik praktyk.
2. Podstawą organizowania praktyk zawodowych dla studenta jest umowa zawarta między Rektorem Uczelni a Dyrektorem Zakładu Pracy. Umowę zawiera się w terminie umożliwiającym realizację programu kształcenia praktycznego.
3. Przebieg realizacji praktyk zawodowych podlega udokumentowaniu w dokumentacji pedagogicznej.
4. Praktyki zawodowe są realizowane po zaliczeniu zajęć praktycznych z danego modułu kształcenia, wyjątek stanowią obszary kształcenia praktycznego gdzie organizowane są tylko praktyki zawodowe oraz praktyki zawodowe w poradni dietetycznej , kierunek: dietetyka
5. Oceny na podstawie osiąganych efektów kształcenia dokonuje osoba realizująca zajęcia dokumentując wpisem w dzienniku kształcenia praktycznego
6. Zaliczenie praktyk z wpisem oceny z praktyk zawodowych do indeksu i kart egzaminacyjnych dokonuje osoba odpowiedzialna za przedmiot/ opiekun praktyk

III. OBOWIĄZKI UCZELNI I ZAKŁADU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH
1. Uczelnia wspólnie z zakładem pracy, w którym odbywa się kształcenie praktyczne zapewnia studentom warunki do odbywania tej nauki.
2. Warunki nauki dotyczą:

 • organizacji stanowisk pracy, ich urządzenia i wyposażenia,
 • pomieszczeń do przechowywania odzieży i pomocy naukowych.

3. Zakład pracy zapoznaje studenta przed rozpoczęciem kształcenia praktycznego z organizacją pracy zakładu, przepisami w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i zawodowej, higieny oraz bezpieczeństwa pracy, jak również – w czasie nauki
z nowoczesnymi metodami pracy i postępem technicznym.
4. Uczelnia ubezpiecza studenta od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej, a w razie wypadku podczas kształcenia praktycznego sporządza dokumentację powypadkową.
5. Uczelnia i zakład pracy współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach związanych z kształceniem praktycznym.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA ODBYWAJĄCEGO KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE
1. Student odbywa praktyki zawodowe w wyznaczonych placówkach zgodnie z ustalonym harmonogramem i godzinami zajęć.
2. Student przed rozpoczęciem zajęć zapoznaje się z regulaminem obowiązującym w danej placówce szkoleniowej i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
3. Student zgłasza się na zajęcia z aktualnymi badaniami lekarskimi.
4. Studenta obowiązuje noszenie ustalonego w danej placówce umundurowania, obuwia
i identyfikatora.
5. Studenta obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad kultury i taktu.
6. Studenta obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej.
7. Studenta obowiązuje 100% frekwencja na PZ.
8. Student, który opuścił praktyki zawodowe w danej placówce z powodów usprawiedliwionych powinien je odpracować w terminie ustalonym przez Opiekuna/ Kierownika praktyk (w ciągu miesiąca) w porozumieniu z opiekunem praktyk/instruktorem odpowiedzialnym za zajęcia praktyczne w danej placówce.
9. Student jest zobowiązany poinformować w ciągu 3 dni Instruktora/ Opiekuna/ Kierownika praktyk o swojej chorobie lub wydarzeniu losowym.
10. Student jest zobowiązany do pisemnego usprawiedliwienia powodu nieobecności w pierwszym dniu powrotu na zajęcia i przedłożenia go opiekunowi praktyk/instruktorowi.
11. W przypadku nieobecności na zajęciach studenta spowodowaną długotrwałą chorobą (usprawiedliwioną zaświadczeniem lekarskim) lub zdarzeniem losowym Kierownik praktyk może zmniejszyć ilość godzin do odpracowania.
12. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą:

 • zawarcia małżeństwa,
 • pogrzebu w najbliższej rodzinie,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • wezwania do poboru,
 • wezwania do sądu.

13. Studentka ciężarną jest zobowiązana do poinformowania o ciąży opiekuna praktyk/instruktora
i Kierownika praktyk oraz powinna przedstawić od lekarza specjalisty zaświadczenie stwierdzające:

 • czas trwania ciąży,
 • orzeczenie o możliwości odbywania PZ oraz
 • pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania zajęć praktycznych,

Na prośbę studentki Dyrektor Instytutu po konsultacji z Kierownikiem praktyk może wyrazić zgodę na
kontynuowanie praktyk zawodowych lub urlopuje studentkę.

14. Jeżeli student samodzielnie wybiera miejsca odbywania PZ z wszystkich przedmiotów
w miejscach innych niż wskazane przez Kierownika praktyk jest zobowiązany przesłać indywidualne harmonogramy (ustalone terminy PZ) do opiekuna praktyk z uczelni i otrzymać jego zgodę.
15. Jeżeli przynajmniej jedno miejsce odbywania PZ, będzie pokrywało się z harmonogramem uczelni to student jest zobowiązany tak planować terminy odbycia praktyk ustalonych indywidualnie, aby terminy te nie utrudniały odbycia praktyki z przedmiotu wskazanego przez uczelnię
w harmonogramie.
16. W czasie trwania praktyk zawodowych student jest zobowiązany do:

 • pogłębiania i rozszerzania swoich wiadomości teoretycznych w konfrontacji z praktyką,
 • optymalnego wykorzystania czasu i warunków nauki,
 • opanowania i zaliczania w całości treści objętych programem nauczania przed zakończeniem zajęć w danej placówce,
 • troski o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, personelu i własne,
 • bezwzględnego przestrzegania zasad higieny osobistej,
 • dbałość o estetykę umundurowania i swój wygląd zewnętrzny,
 • oszczędnego gospodarowania materiałami, środkami, narzędziami i sprzętem.

17. W czasie praktyk zawodowych student nie może:

 • samodzielnie zmieniać placówki, skracać, przedłużać godzin dyżurowania oraz – samodzielnie opuszczać placówki,
 • udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta (osobą postronnym, rodzinie),
 • rozmawiać z pacjentem na temat chorób innych pacjentów,
 • wykonywać bez porozumienia z opiekunem praktyk zawodowych jakichkolwiek zleceń
 • wydawanych przez osoby upoważnione, przyjmować „ustnych” zleceń lekarskich,
 • wynosić żadnego materiału i sprzętu na terenie placówki,  palić papierosów podczas zajęć.

18. Student otrzymuje z kształcenia praktycznego ogólną ocenę niedostateczną jeżeli:

 • nie zaliczył treści lub
 • nie zaliczył umiejętności objętych programem nauczania w danej placówce w obowiązującym terminie lub
 • nie osiągnął efektów kształcenia w obszarze kompetencji społecznych

W razie naruszenia przez studenta obowiązujących przepisów i regulaminów Zakładów Pracy opiekun praktyk/instruktor powiadamia o tym Kierownika praktyk.