Regulamin praktyk | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski

REGULAMIN KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO – PRAKTYKI ZAWODOWE
Rada Wydziału Medycznego – 2017 r.


Ściągnij regulamin kształcenia praktycznego w wersji PDF


 I. USTALENIA OGÓLNE

 1. Celem kształcenia praktycznego jest przygotowanie studenta do sprawnego wykonywania zawodu
  w zakresie umiejętności określonych w charakterystyce zawodu, pogłębianie wiedzy merytorycznej nabywanej w trakcie studiów, doskonalenie i rozwijanie praktycznych umiejętności zawodowych, zaznajomienie się ze specyfiką pracy zawodowej w placówkach opieki zdrowotnej.
 2. Okres prowadzenia praktyk zawodowych w cyklu kształcenia określają plany nauczania.
 3. Programowe praktyki zawodowe są integralną częścią planu studiów i programu kształcenia, uchwalonego przez Radę Wydziału.

 

II. ZASADY ORGANIZOWANIA PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Nadzór dydaktyczno-wychowawczy oraz organizacyjny nad praktykami zawodowymi sprawuje Koordynator praktyk, powołany przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia, na wniosek Dziekana Wydziału, spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w UR.
 2. Wyboru Zakładów Pracy do odbywania praktyk zawodowych dokonuje Koordynator praktyk lub student samodzielnie przy jednoczesnej akceptacji Koordynatora
 3. Podstawą organizowania praktyk zawodowych dla studenta jest porozumienie zawarte między Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia a Dyrektorem Zakładu Porozumienie zawiera się na okres umożliwiający realizację programu kształcenia praktycznego.
 4. Aktualny wykaz placówek z którymi Uniwersytet Rzeszowski ma podpisane porozumienia o organizację praktyk programowych dostępny jest na stronie Wydziału Medycznego. Praktyki realizowane w Zakładach Pracy nie mających podpisanego porozumienia wymagają zawarcia takiego porozumienia pomiędzy Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia a Dyrekcją Zakładu Pracy.
 5. Uczelnia kierująca studenta/ów na praktykę zawodową zobowiązuje się do zapoznania studenta/ów z programem praktyki, który jest dostępny na stronie Wydziału Medycznego. Student zobowiązany jest do przedstawienia programu praktyk w dniu podpisywania zgody na odbycie praktyki zawodowej w danym Zakładzie Pracy.
 6. Praktyki zawodowe są realizowane z danego modułu kształcenia.
 7. Opiekun praktyk z ramienia Zakładu Pracy dokonuje na   podstawie   osiągniętych    efektów  kształcenia wpisu w dzienniczku umiejętności praktycznych na kierunku lekarskim.
 8. Zaliczenie praktyk z wpisem oceny z praktyk zawodowych do Wirtualnej Uczelni dokonuje osoba odpowiedzialna za przedmiot – Koordynator

 

III. OBOWIĄZKI UCZELNI I ZAKŁADU PRACY W ZAKRESIE REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

 1. Uczelnia wspólnie z Zakładem Pracy, w którym odbywa się praktyki zawodowe zapewnia studentom warunki do odbywania tej praktyki.
 2. Warunki dotyczą:
 • organizacji stanowisk pracy, ich urządzenia i wyposażenia,
 • pomieszczeń do przechowywania odzieży i pomocy

3. Zakład Pracy zapoznaje studenta przed rozpoczęciem PZ z organizacją pracy zakładu, przepisami w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, tajemnicy państwowej i zawodowej, higieny oraz bezpieczeństwa

4. Wydział Medyczny ubezpiecza studenta od odpowiedzialności cywilnej (OC), a w razie wypadku podczas kształcenia praktycznego sporządza dokumentację powypadkową.

5. Uczelnia i Zakład Pracy współdziałają ze sobą we wszystkich sprawach związanych z kształceniem praktycznym.

6. Uczelnia nie ponosi kosztów dojazdów studentów na praktyki zawodowe, ani kosztów zakwaterowania i wyżywienia studentów podczas praktyk zawodowych.

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTA ODBYWAJĄCEGO KSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE

 1. Student przed rozpoczęciem PZ zawiera we własnym zakresie i na własny koszt indywidualne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) oraz  przedkłada polisę w celu weryfikacji Koordynatorowi praktyk. Brak zawarcia przez studenta umowy ubezpieczenia w ww. zakresie uniemożliwia odbycie praktyki programowej.
 2. Student odbywa PZ w wyznaczonych placówkach zgodnie z ustalonym Wszelkie zmiany w harmonogramie praktyk wymagają pisemnej zgody ze strony Opiekuna praktyk z ramienia Zakładu i Koordynatora praktyk.
 3. W przypadku samodzielnego wyboru placówki, w której będzie realizowana PZ, student zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę (na ogólnoprzyjętym wzorze, który dostępny jest na stronie Wydziału Medycznego) przyjęcia na praktykę oraz dostarczyć ją do zatwierdzenia Koordynatorowi praktyk.
 4. Powyższa zgoda nie jest wymagana w przypadku kierowania na praktykę większej zorganizowanej grupy studentów. W tej sytuacji koordynator praktyk z ramienia UR w porozumieniu z opiekunem zakładowym uzgodnią tę kwestię indywidualnie.
 5. W przypadku gdy Koordynator praktyk wyrazi zgodę studentowi na odbycie PZ w placówce nie mającej podpisanej umowy z Uczelnią to zatwierdzoną zgodę Koordynator praktyk przesyła do Biura Karier UR, które na jej podstawie sporządza i wysyła do placówki porozumienie o organizacji zawodowych praktyk studenckich sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla obu stron).
 6. Student może przystąpić do odbywania praktyki po podpisaniu porozumienia przez obie strony, nie złożenie dokumentów w wyznaczonym terminie uniemożliwia zawarcie porozumienia o organizacji praktyki.
 7. Student przed rozpoczęciem zajęć zapoznaje się z regulaminem obowiązującym w danej placówce szkoleniowej i zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 8. Student zgłasza się na zajęcia z aktualnymi badaniami lekarskimi, które przedkłada Opiekunowi w dniu rozpoczęcia praktyki.
 9. Skierowania na badania, o których mowa w powyższym pkt. wraz z wykazem Zakładów Opieki Zdrowotnej wydawane są w Dziekanacie Wydziału Medycznego.
 10. Studenta obowiązuje noszenie ustalonego w danej placówce umundurowania, obuwia i identyfikatora.
 11. Studenta obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad kultury i taktu.
 12. Studenta obowiązuje bezwzględne przestrzeganie zasad etyki oraz tajemnicy zawodowej.
 13. Studenta obowiązuje 100% frekwencja na PZ.
 14. Student, który opuścił PZ w danej placówce z powodów usprawiedliwionych powinien je odpracować w terminie ustalonym przez Koordynatora praktyk (w ciągu miesiąca) w porozumieniu z Opiekunem praktyk odpowiedzialnym za praktyki zawodowe w danej placówce.Student jest zobowiązany niezwłocznie poinformować (nie później jednak niż w ciągu 3 dni kalendarzowych)  Opiekuna zakładowego i Koordynatora praktyk o swojej chorobie lub wydarzeniu losowym.
 15. Student jest zobowiązany niezwłocznie poinformować (nie później jednak niż w ciągu 3 dni kalendarzowych) Opiekuna zakładowego i Koordynatora praktyk o swojej chorobie lub wydarzeniu losowym.
 16. Student jest zobowiązany do usprawiedliwienia powodu nieobecności w pierwszym dniu powrotu na zajęcia i przedłożenia Opiekunowi zakładowemu i Koordynatorowi praktyk odpowiedniego dokumentu.
 17. W przypadku nieobecności na zajęciach studenta spowodowaną długotrwałą chorobą (usprawiedliwioną zaświadczeniem lekarskim) lub zdarzeniem losowym Kierownik praktyk może zmniejszyć ilość godzin do odpracowania.
 18. Nieobecności nieobjęte odpracowaniem przez studenta dotyczą:
 • zawarcia małżeństwa,
 • pogrzebu w najbliższej rodzinie,
 • honorowego krwiodawstwa,
 • wezwania do poboru,
 • wezwania do sądu.

19. Studentka będąca w ciąży  jest   zobowiązana  do  poinformowania  o  niej  Opiekuna zakładowego i Koordynatora praktyk oraz powinna przedstawić od lekarza specjalisty zaświadczenie stwierdzające:

 • czas trwania ciąży,
 • orzeczenie o możliwości odbywania PZ oraz
 • pisemną deklarację o osobistym ponoszeniu odpowiedzialności za decyzję kontynuowania PZ

Na prośbę studentki Dyrektor Zakładu Pracy po konsultacji z Koordynatorem praktyk może wyrazić zgodę na kontynuowanie praktyk zawodowych lub Dziekan Wydziału  na uzasadniony wniosek może wyrazić zgodę na urlop dziekański.

 1. Jeżeli student samodzielnie wybiera miejsca odbywania PZ w miejscach innych niż wskazane przez Koordynatora praktyk jest zobowiązany przesłać do niego indywidualne harmonogramy (ustalone terminy praktyk zawodowych) i otrzymać jego zgodę.
 2. Praktyki zawodowe realizowane w czasie trwania roku akademickiego nie mogą kolidować z harmonogramem zajęć ustalonym na uczelni.
 3. W czasie trwania praktyk zawodowych student jest zobowiązany:
 • przestrzegać zasad i regulaminów obowiązujących w Zakładzie Pracy oraz przepisów o ochronie danych osobowych i informacji niejawnych,
 • wykonywać polecenia związane z programem praktyk zawodowych według wskazówek Opiekuna zakładowego
 • pogłębiać i poszerzać swoje wiadomości teoretyczne,
  • optymalnie wykorzystywać czas i warunki nauki,
  • opanować i zaliczyć w całości treści objętych programem nauczania przed zakończeniem zajęć w danej placówce,
  • dbać o zdrowie i bezpieczeństwo pacjentów, personelu i własne,
  • bezwzględnie przestrzegać zasad higieny osobistej,
  • dbać o estetykę umundurowania i swój wygląd zewnętrzny,
  • oszczędnie gospodarować materiałami, środkami, narzędziami i sprzętem.
 1. W czasie praktyk zawodowych student nie może:
  • samodzielnie zmieniać placówki, skracać, przedłużać godzin dyżurowania oraz – samodzielnie opuszczać placówki,
  • udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta (osobom postronnym, rodzinie),
  • rozmawiać z pacjentem na temat chorób innych pacjentów,
  • wykonywać bez   porozumienia  z  Opiekunem zakładowym jakichkolwiek zleceń wydawanych przez osoby upoważnione, przyjmować „ustnych” zleceń lekarskich,
  • wynosić żadnego materiału i sprzętu będących własnością Zakładu Pracy
  • palić papierosów w czasie odbywania PZ
 2. Student otrzymuje z kształcenia praktycznego ogólną ocenę niedostateczną jeżeli:
  • nie zaliczył treści lub
  • nie zaliczył umiejętności objętych programem nauczania w danej placówce w obowiązującym terminie lub
  • nie osiągnął zakładanych efektów kształcenia
 3. W razie naruszenia przez studenta obowiązujących przepisów i regulaminu Zakładu Pracy Opiekun zakładowy powiadamia o tym Koordynatora praktyk.
 4. Student pokrywa koszty naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Zakładowi Pracy w trakcie lub w związku z realizowaną praktyką wynikłych z jego zawinionego działania lub zaniechania oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 5. Po zakończeniu PZ student ma obowiązek złożyć u Koordynatora praktyk następujące dokumenty: dziennik praktyk z wpisaną oceną z praktyki i opinią o studencie wystawioną przez Opiekuna zakładowego praktyk.
 6. Zaliczenie praktyki zawodowej dokonywane jest przez Koordynatora praktyk wpisem do Wirtualnej Uczelni.
 7. Studenci zobowiązani są do rozliczenia się z praktyki programowej w nieprzekraczalnym terminie do końca sesji poprawkowej.