I rok | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski