Kondolencje dla Dr hab. n. med. inż. Doroty Bartusik-Aebisher, Prof. UR | Kolegium Nauk Medycznych - Uniwersytet Rzeszowski